Polityka prywatności Kancelarii

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w ten sposób, że zacznie być stosowane nowe, ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”). W związku z tym Kancelaria pragnie skierować do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, gromadzone w toku współpracy i korzystania ze strony internetowej Kancelarii.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o rodzajach danych osobowych, które gromadzimy, kiedy korzystacie ze stron Kancelarii lub współpracujecie z nami oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony i zabezpieczenia Państwa osobistych informacji.

Niniejsza polityka i jej zasady dotyczą osobistych informacji identyfikacyjnych (dane osobowe), o które możemy Państwa prosić i z których korzystamy za Państwa zgodą. W przypadku, gdyby chcieli Państwo nawiązać współpracę, dane te będą nam potrzebne w celu wykonania zawartej umowy; więcej na ten temat znajdziecie Państwo w dalszej części tej Polityki.

Na Państwa wniosek Kancelaria udzieli dalszych informacji dotyczących naszego przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych podczas Państwa wizyt na naszych stronach lub podczas komunikacji innymi kanałami. Stosowne informacje znajdziecie Państwo w zakładce „kontakt” na naszej stronie internetowej.

Kancelaria jako administrator danych

Kancelaria Radców Prawnych Chabrowski i Partnerzy z siedzibą w Krakowie, jest administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez naszą stronę internetową, które nam Państwo powierzacie. Naszym celem jest zawsze zgodność z wymogami RODO i z innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony prywatności danych.

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących postępowania z Państwa osobistymi informacjami identyfikacyjnymi, których nie da się rozstrzygnąć bezpośrednio u nas, prosimy o kontakt ze Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

W przypadku gdy zechcecie Państwo nawiązać współpracę lub już jesteście Klientami Kancelarii, lub gdy zechcą Państwo otrzymywać nasz newsletter, materiały marketingowe i promocyjne lub inne informacje ogólne, ewentualnie połączyć się z nami online, możemy (w zależności od typu żądanego kontaktu) gromadzić następujące dane osobowe:

– Dane kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, nazwa spółki lub organizacji, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego, jeżeli został przekazany), jak również adres e-mail i adres pocztowy;

– Informacje biznesowe: Państwa dane dotyczące spraw, co do których otrzymamy od Państwa informacje lub w które są Państwo zaangażowani;

– Informacje ze źródeł publicznych: np. LinkedIn i tym podobne profesjonalne sieci społecznościowe, przewodniki lub publikacje internetowe;

– Informacje dotyczące Państwa spraw lub postępowań: w wymaganym zakresie i tam, gdzie jest to niezbędne, w celu prowadzenia Państwa sprawy lub postępowania;

– Subskrypcje/preferencje: przy zapisywaniu się na listę odbiorców różnego rodzaju komunikatów prawnych, informacji lub newsletterów w celu określenia, jakiego rodzaju informacje Państwa interesują.

– Dane dotyczące dostawców: dane kontaktowe i inne informacje dotyczące Państwa lub Państwa spółki czy też organizacji świadczącej usługi na rzecz Kancelarii;

– Media społecznościowe: posty, lajki, tweety i inne interakcje dotyczące naszej obecności w mediach społecznościowych;

– Informacje techniczne: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny – adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Safari itp.), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki – w rodzajach i wersjach, używany system operacyjny (np. Vista, Windows XP, MacOS itp.), rodzaj urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych;

– Dane dostępne online: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej – informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin naszej strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki lub wiadomości e-mail zostały otworzone przez użytkownika;

– Dane dotyczące rejestru karnego: o ile jest to właściwe i zgodne z przepisami prawa krajowego, takie jak informacje dotyczące popełnionych przestępstw (lub potwierdzenie niekaralności).

Kancelaria nie zbiera danych osobowych dotyczących działań użytkowników online w odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych lub świadczonych przez nie usług online.

Powyższe dane zostaną nam dostarczone przez Państwa lub Państwa pracodawcę, firmę lub organizację będącą naszym klientem lub podmioty zajmujące się weryfikacją, które wspierają nas w wykonywaniu obowiązków prawnych zgodnie z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, weryfikacji sankcji i kontroli regulacyjnej.

Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Niezależnie od tego, z jakich usług Kancelarii chcecie Państwo korzystać, prosimy o informacje identyfikacyjne tylko wówczas, gdy mamy do tego podstawę prawną. Jeżeli do zebrania i przetwarzania Państwa danych osobowych potrzebna jest Państwa zgoda, formularz do udzielenia takiej zgody będzie miał przejrzystą, konkretną i klarowną formę.

W każdym przypadku, Państwa dane będą przez nas przetwarzane z następujących powodów:

– udzieliliście Państwo nam zgody: na przykład wtedy, gdy przekazujecie nam Państwo szczegółowe informacje dla danego celu;

– jest to niezbędne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług pomocy prawnej;

– jest to niezbędne w celu zapewnienia wykonania obowiązków prawnych lub regulacyjnych: dla celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz dokonywania obowiązkowych kontroli weryfikacyjnych lub ujawniania informacji organom ścigania;

– jest to niezbędne dla celów rozpatrywania roszczeń prawnych;

– przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii lub dla interesu osób trzecich: pod warunkiem, że powyższe nie narusza interesów lub praw przysługujących Państwu jako podmiotowi indywidualnemu. Prawnie uzasadniony interes Kancelarii to zarządzanie naszą relacją z Klientem lub jego firmą bądź organizacją; określenie potrzeb Klientów, ulepszanie naszych usług i rozwiązań; egzekwowanie naszych warunków świadczenia usług oraz stron internetowych, jak i innych warunków, zapewnienie bezpieczeństwa naszym systemom, zarządzanie relacjami z dostawcami usług i produktów, rozwijanie relacji z partnerami biznesowymi, zapewnienie zapłaty należności, ochrona interesów prawnych Kancelarii.

Jeżeli poprosiliśmy o udzielenie zgody, zawsze też możecie ją Państwo wycofać, kontaktując się z nami. W takim przypadku, nie będziemy już więcej wykorzystywać ani przetwarzać Państwa danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla celów:

– Świadczenia usług: świadczenia usług doradztwa prawnego;

– Relacji biznesowych: zarządzania i administrowania naszą relacją z Państwem, Państwa firmą lub organizacją, w tym prowadzenia rejestrów zawierających informacje o działalności, usługach i płatnościach, tak aby dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb, rozbudować naszą relację i w odpowiedni sposób ukierunkować naszą działalność marketingową oraz kampanie promocyjne;

– Komunikacji: przesyłania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji w celach informowania o nowych regulacjach prawnych, sytuacji na rynku oraz o naszych usługach;

– Ankiet i informacji zwrotnych otrzymanych od klientów: w tym informacji na temat wydarzeń oraz aktywności dotyczących uzyskiwania informacji zwrotnych i opinii klientów oraz reagowanie na ewentualne problemy i wątpliwości;

– Zapewnienia przestrzegania przez klientów przepisów prawa: badanie due diligence klientów (zgodnie z regulacjami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, weryfikacji sankcji i innych przepisów dotyczących zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz wymogów regulacyjnych), co może obejmować automatyczną weryfikację w celu upewnienia się, że klienci i kontakty są autentyczne, oraz w celu zapobieżenia popełnieniu oszustw lub przestępstw i temu, że nie będziemy w stanie przyjąć od Państwa poleceń, jeżeli nie przekażecie nam Państwa informacji, których potrzebujemy do dokonania takiej weryfikacji;

– Monitoringu stron internetowych: sprawdzanie poprawności funkcjonowania stron internetowych i innych usług technologicznych oraz optymalizowanie ich funkcjonalności;

– Bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa;

– Regulacyjnych: wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych kancelarii prawnej, w tym wymogów audytowych i sprawozdawczości;

– Zarządzanie dostawcami: którzy świadczą na naszą rzecz usługi;

– Prawnie uzasadnionego interesu: w celu realizowania potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, wymienionych w niniejszej Polityce.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Na chwilę obecną Kancelaria nie planuje przekazywać danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię); wyjątek stanowią usługi komunikacji elektronicznej świadczone w chmurze na zasadach określonych przez dostawców tych usług (Google).

W przypadku, gdy Kancelaria podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo, a w szczególności, na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Wymiana informacji

Kancelaria nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Państwa dane osobowe chronione są również na podstawie przepisów Ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z tych przepisów, wymiana lub przekazanie informacji może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:

– za Państwa zgodą;

– dostawcom oraz innym administratorom danych osobowych: wspierającym naszą działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, dostawcom usług administracyjnych oraz outsourcingowi procesów prawnych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Kancelarią przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych;

– pozostałym kancelariom prawnym: innym kancelariom prawnym, adwokatom biegłym oraz osobom zaangażowanym przez Kancelarię w świadczenie usług dla Klientów;

– organom ścigania i naszym organom regulacyjnym: lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;

– właściwym stronom w sytuacjach nagłych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, personelu i organizacji;

– Państwa firmie lub organizacji: w odniesieniu do świadczenia przez nas usług prawnych;

– dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.

W związku z globalizacja usług elektronicznych (Internet), możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe zgromadzone na naszej stronie internetowej w każdym kraju, w jakim nasi dostawcy usług hostingowych utrzymują swoje systemy. Korzystając z naszych usług w formie elektronicznej, zgadzają się Państwo na przekazywanie Państwa danych osobowych do takich podmiotów, włącznie z tymi, które zlokalizowane są za granicą.

Wymiana specyficznych informacji

Prosimy o nieprzesyłanie nam informacji poufnych, dopóki nie potwierdzimy pisemnie, że reprezentujemy lub działamy w imieniu Państwa lub Państwa firmy bądź organizacji. Niezamawiane wiadomości e-mail od podmiotów niebędących naszymi klientami nie powodują ustanowienia relacji prawnik – klient. Wiadomości takie mogą nie być objęte klauzulą poufności i w związku z tym mogą być ujawniane osobom trzecim.

Środki ostrożności

Dążymy do wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, przed nieuprawnionym ujawnianiem lub dostępem, i przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Naszym celem jest zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i środków ochrony Państwa danych osobowych stosownie do ryzyka związanego z charakterem i sposobem wykorzystywania Państwa danych osobowych.
Ograniczmy dostęp do Państwa danych osobowych do naszych pracowników i dostawców, którzy muszą wykorzystywać te informacje i przetwarzać je w Państwa imieniu, i którzy zobowiązani są umową do zachowania Państwa danych osobowych w poufności i do zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

Aktualizacja informacji

Przetwarzając Państwa dane osobowe, chcemy zapewniać ich dokładność i aktualność. Będziemy usuwać lub korygować dane osobowe, które okażą się niedokładne lub niepełne. Chcąc zaktualizować lub skorygować swoje dane osobowe, należy wystosować odpowiedni wniosek na adres: hello@kancelariachabrowski.pl

Przechowywanie

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne do realizacji celów omówionych w niniejszej Polityce lub celów, o których poinformowaliśmy Państwa w inny sposób, a w każdym przypadku przez okres świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów.

Po zakończeniu świadczenia usług pomocy prawnej, przechowujemy Państwa dane tak długo, jak na to pozwala obowiązujące prawo w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnych (co do zasady, 3 lub 10 lat), a po tym okresie dane te są usuwane.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda, zgodę taką można wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do wycofania zgody, możemy mimo to być zobowiązani do przechowywania Państwa danych osobowych przez określony czas w związku z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub, w pewnych okolicznościach, obroną w sporach prawnych.

Linki do stron osób trzecich

Serwisy internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których praktyki w zakresie ochrony prywatności różnią się od naszych. Takie zewnętrzne strony internetowe umieszczają na Państwa komputerze własne pliki cookie, zbierają dane lub wymagają podania informacji osobowych. Jeżeli podają Państwo dane osobowe na którejkolwiek z takich stron, wówczas informacje takie podlegają odrębnym politykom prywatności. Kancelaria nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi ani nie przyjmuje odpowiedzialności za takie strony. Zachęcamy do uważnego zapoznawania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Marketing bezpośredni

Kancelaria może wykorzystać informacje, które nam Państwo przekazujecie na naszej stronie lub w inny sposób, dla celów marketingu bezpośredniego, do otrzymywania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji na temat nowych regulacji prawnych, sytuacji na rynku oraz naszych usług, w tym wydarzeń, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

Możecie Państwo w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania od nas informacji za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. W tym celu wystarczy napisać na adres e-mail: hello@kancelariachabrowski.pl

Państwa prawa w ramach niniejszej Polityki

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO).

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

– w szczególnych sytuacjach mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Kancelarii lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Kancelaria nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Kancelaria wykaże, że istnieją:

– ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa; przykładowo, zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Rozpatrywanie wniosków w zakresie Państwa uprawnień

Wszelkie wnioski związane z Państwa uprawnieniami prosimy zgłaszać na piśmie na adres Kancelarii wskazany w zakładce „kontakt” oraz dodatkowo w formie skanu pisma na adres: hello@kancelariachabrowski.pl. Wnioski muszą być podpisane i muszą zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres i najlepiej także Państwa adres e-mail, w celu sprawdzenia Państwa tożsamości.

Tam, gdzie obowiązujące prawo przewiduje opłatę administracyjną za realizację takiego żądania (w tym żądań nieodpowiedzialnych lub przesadnych), Kancelaria może pobierać taką opłatę.

Wszelkie wnioski zgłaszane w ramach obowiązujących przepisów rozpatrywane będą przez Kancelarię w sposób niezwłoczny i należyty. Odpowiemy na nie najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania Państwa żądania.

W przypadku odrzucenia wniosku, a także w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy, w tym RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w niniejszej Polityce. Spodziewamy się, iż będą to przeważnie drobne zmiany, mogą też jednak nastąpić zmiany bardziej istotne. Datę ostatniej modyfikacji wskazujemy na końcu tego dokumentu.
Zmiany takie umieszczać będziemy na tej stronie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wykonania przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem: hello@kancelariachabrowski.pl

Wersja

Niniejsza Polityka prywatności została opublikowana 31 maja 2018.

Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl