Dla branży IT tworzymy umowy i zapewniamy obsługę prawną w trakcie ich negocjacji. Doświadczenie pozwala nam na rozpoznanie oraz ocenę ryzyk i zagrożeń występujących w tej dziedzinie, jak również na doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

Obsługa prawna w zakresie IT obejmuje branże producentów oprogramowania i dostawców rozwiązań informatycznych oraz odbiorców z branży e-commerce.

W szczególności oferujemy:

 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • wykonania i wdrożenia wszelkich projektów IT (projekty typu Agile, Waterfall);
  • serwisowych i utrzymaniowych (SLA) oraz rozwojowych;
  • outsourcingowych;
  • body leasing’owych;
  • licencyjnych;
  • o zachowaniu poufności (NDA);
  • zawieranych z developerem lub innym specjalistą IT (kontaktorem);
  • świadczenia usług IT (w tym programistycznych, na zasadzie umowy ramowej).
 • kompleksową obsługę software house’ów
  • Zapewniamy bezpieczeństwo prawne firmy, w tym transferu technologii w ramach zatrudniania nowych pracowników lub podwykonawców. Bierzemy udział w negocjacjach kontraktów. Windykujemy. Pomagamy w przypadku roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy.
 • doradztwo w związku ze sporami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z treścią umowy licencyjnej;
 • doradztwo w zakresie sporów wynikających z nieuprawnionego rozpowszechnienia danych zawartych w systemach informatycznych;
 • wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi nowych technologii;
 • tworzenie regulaminów marketplace’ów, PaaS, SaaS, IaaS, aplikacji mobilnych lub podobnych, włącznie z uwzględnieniem szczególnych praw konsumenckich i rejestru klauzul niedozwolonych; strukturyzację procesów sprzedażowych w kontekście dokumentacji serwisu, czy też lub aplikacji oraz warunków użytkowania;
 • prowadzenie szkoleń prawniczych w wyżej wskazanym zakresie.

Co dalej ?

Poznajmy się i porozmawiajmy o ewentualnej współpracy. Nie przedstawiamy sztywnych modeli współpracy. Do potrzeb Klientów podchodzimy zawsze indywidualnie. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Twoje oczekiwania w zakresie zasad współpracy.